Ogłoszenie o zatrudnieniu - Kierownika Działu Technicznego (Gospodarczego).

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 lipca 2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego (Gospodarczego).

Miejsce pracy: Iłża

Opis stanowiska:

1. Nadzór nad organizowaniem i realizowaniem działań zapewniających właściwy stan sanitarno-- techniczny obiektów Szpitala.

2. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z kompleksowym zarządzaniem sprzętem i aparaturą medyczną Szpitala, w tym prowadzenie spraw dotyczących serwisowania i przeglądów technicznych, prowadzeniem ewidencji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala.

3.  Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie zaopatrzenia w gazy medyczne, wodę, energię elektryczną i cieplną, ścisły nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i cieplnej.

4. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i obiektów szpitalnych poprzez przeprowadzanie okresowych przeglądów, przygotowywania planów i zakresów remontów oraz ich nadzorowanie, dokonywanie napraw i drobnych remontów.

5. Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej Szpitala.

6. Nadzór nad organizowaniem warunków pobytowych pacjentów w Szpitalu zgodnie z zapotrzebowaniem Oddziałów Szpitalnych, w tym organizacji dostaw i prania bielizny, organizacji żywienia pacjenta.

7.  Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad procesem zaopatrzenia.

8.  Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie i w obiektach Szpitala oraz nad zapewnieniem w obiektach Szpitala wymaganych warunków sanitarno – epidemiologicznych.

9.  Nadzór nad organizowaniem i koordynacją transportu sanitarnego.

10.  Nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami.

11.  Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą pomieszczeń.

12.  Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb Zamówień Publicznych.

13.  Przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Szpitala.

14. Przygotowywanie planów inwestycyjnych Szpitala (długoterminowych), przygotowywanie harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:

1)  Posiadają wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne lub wykształcenie średnie  zawodowe budowlane lub średnie zawodowe techniczne.

2) Posiadają min. 3 lata stażu pracy (w przypadku wykształcenia wyższego) lub min. 5 lat stażu pracy (w przypadku wykształcenia średniego zawodowego) oraz doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku kierowniczym związanym z techniczną obsługą firmy.

Wymagania dodatkowe:

1)   Umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym.

2)   Umiejętność samodzielnej pracy.

3)   Odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

4)  Znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi Szpitala ( w tym prawa budowlanego).

5)   Doświadczenie w realizacji projektów finansowych ze środków UE, WFOŚiG i samorządowych.

Osoby spełniające powyższe wymagania, potrafiące odpowiedzialnie realizować powierzone zadania i zainteresowane  pracą na stanowisku Kierownika Działu Technicznego (Gospodarczego) prosimy o przesłanie swoich ofert.

Wymagane dokumenty:

1)  podanie o pracę (list motywacyjny), CV

2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

3)  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 Kandydaci których oferty spełniają  wymagania formalne i zostały złożone w wymaganym terminie, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisowej ,,Nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Technicznego (Gospodarczego)’’ osobiście lub listem poleconym do dnia 17 lipca 2019r. w Sekretariacie Szpitala SP ZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, pok. Nr 101 w godz. 730 – 1500.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607 073 168.

 

Klauzula dla kandydata:

Do oferty dołączyć adnotację o treści:

 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’. 

 

Dyrektor

Samodzielnego  Publicznego

Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:666