Obowiązki Pacjenta

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Obowiązki Pacjenta.

(wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (art. 67 ust.3). Za niedochowanie tego obowiązku przez ubezpieczonego dobrowolnie, który nie zgłasza do funduszu członków rodziny, grozi kara grzywny (art. 193 pkt.6),

 2. Osoby uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia w leki obowiązane są do okazania przy przedstawianiu recepty do realizacji dokumentu potwierdzającego uprawnieni dotyczy osób posiadających tytuł: „Zasłużonego Honorowego Dawce Krwi”, lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydatów na żołnierzy zawodowych, inwalidów wojskowych, osoby które doznały uszczerbku na zdrowiu określonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów, osób wymienionych w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, osób które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych, ich małżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osób represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej (art. 43 ust.2, art. 45 ust.3). Osoby te zobowiązane są również do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnieni.

 3. Ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 50 ust. 2 ). Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe, dowód ubezpieczenia należy przedstawić w okresie 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia (art. 50 ust. 3).

 4. Pacjent który nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie świadczenia lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę (art. 20 ust. 9). Dotyczy to zarówno ustalonego terminu przyjęcia lekarza pierwszego kontaktu, Poradni specjalistycznej oraz do szpitala. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

 5. Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, ubiegająca się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedstawić poświadczenie wydane przez NFZ lub dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą (art. 53 ust .1),

   

 6. Pacjent jest obowiązany przedstawić skierowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (art. 57). Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: Ginekologia i położnika, dentysty dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznego udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 47a, 57 ust. 2 i art. 60 (art. 61). W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Osoby które posiadają tytuł „zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne. (ustawa o działalności leczniczej.)

Pacjent powinien w szczególności:

 1. Zachowywać się kulturalnie,

 2. Przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia,

 3. Nie zakłócać spokoju innym chorym oraz personelowi zakładu, w szczególności przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00,

 4. Stosować się do ustalonego porządku pracy działu lub innej komórki medycznej (np. obecność w swojej Sali w godzinach obchodu lekarskiego, wykonywania zabiegów oraz wydawania posiłków,

 5. Posiadać odpowiednie dokumenty (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wyniki zleconych badań diagnostycznych, analitycznych),

 6. Pozostać w obrębie działu podczas hospitalizacji,

 7. Opuszczać dział w celu wykonania badań diagnostycznych na terenie Szpitala lub poza nim, tylko pod opieką uprawnionego pracownika medycznego,

 8. Wyjść poza teren działu jedynie za zgodą lekarza,

 9. Stosować się do zaleceń lekarza,

 10. Współpracować z personelem placówki w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia pacjenta,

 11. Poszanować własność placówki,

 12. Pozostawić ład i porządek w pomieszczeniach działu, poradni i innych pomieszczeniach z których korzystają,

 13. Złożyć do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty będące w jego posiadaniu,

 14. Pokryć rzeczywiste koszty usunięcia szkód powstałych z jego winy.

Pacjentowi nie wolno:

 1. Przechowywać na terenie placówki artykułów żywnościowych łatwo psujących się,

 2. Wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych,

 3. Palić tytoniu,

 4. Stosować środków odurzających,

 5. Używać telefonów komórkowych na terenie działów szpitalnych, gdzie używana jest aparatura do monitorowania parametrów życiowych.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Szpitala chory może być wypisany ze Szpitala, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala.

W przypadku poważnego przewinienia chorego noszącego znamiona przestępstwa, Szpital jest obowiązany wystąpić na drogę prawną.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-27
Data publikacji:2018-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:348